Flat Preloader Icon

Algemene
Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen gedaan door BV BKPS, hierna “BKPS”, en alle met BKPS gelieerde ondernemingen, en op alle overeenkomsten waarbij BKPS partij is.

1.2. De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de voorwaarden van de klant.

1.3. Elke uitzondering op onderhavige voorwaarden moet door BKPS schriftelijk worden goedgekeurd. Indien wordt afgeweken van één of meerdere clausules, blijven de ongewijzigde clausules onverkort van toepassing.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen, offertes, bestekken, enz. van BKPS binden BKPS niet zolang zij niet schriftelijk door de directie van BKPS zijn bevestigd.

2.2. Indien BKPS optreedt als gemandateerde in naam en voor rekening van een fabrikant of derde, wordt elke overeenkomst afgesloten onder opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring van de fabrikant of der­de. De algemene en bijzondere voorwaarden van de fabrikant of derde zijn in dat geval onverkort van toepassing, voor zover deze niet strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.3. Vermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, foto’s, enz. zijn informatief en verbinden BKPS niet. In geen enkel gevat kunnen fouten, afwijkingen of onjuistheden aanleiding geven tot klachten, prijsver­minderingen of aansprakelijkheid van BKPS.

2.4. Door BKPS meegedeelde studies, ontwerpen, tekeningen, modellen, enz. blijven steeds eigendom van BKPS. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch door derden worden uitgevoerd, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BKPS.

2.5. BKPS heeft het recht om bij bestelling een voorschot te vragen van de klant.

Artikel 3 Aanvaarding

3.1. De ondertekening “voor ontvangst” van een leveringsbon door de klant houdt de invaarding in van het geleverde materiaal en de conformiteit van de levering. De klant moet het materiaal bij ontvangst controleren. 3.2. Elke klacht met betrekking tot het geleverde materiaal dient binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan BKPS.

3.3. Gebruik van het materiaal houdt aanvaarding van het materiaal in.

Artikel 4 Prijzen

4.1. Alle vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW

4.2. Transportkosten en kosten voor (de)montage zijn niet inbegrepen.

4.3. De vermelde prijzen kunnen steeds éénzijdig door BKPS worden gewijzigd bij prijsstijgingen van de fabri­kanten en leveranciers, marktschommelingen en wijzigingen van douanetarieven, taksen, belastingen en heffin­gen van welke aard dan ook.

Artikel 5 Termijnen, levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1. Alle leverings- en herstellingstermijnen zijn indicatief en verbinden BKPS niet. BKPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voor laattijdige of onjuiste levering.

5.2. Indien het bestelde materiaal niet meer voorradig of defect zou zijn, behoudt BKPS zich het recht voor om aan de klant een alternatief aan te bieden. In geen geval zal BKPS enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

5.3. Bij levering vindt de overdracht van alle risico’s verbonden aan het materiaal plaats. BKPS is niet aanspra­kelijk voor beschadigingen of verlies aan het materiaal na levering.

5.4. In geval van overmacht behoudt BKPS zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde duur op te schorten. Indien de overmacht leidt tot definitieve onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst, dan zal de overeenkomst van rechtswege ten einde lopen zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 6 Betaling

6.1. Bij gebrek aan vermelding op de factuur is de factuur contant betaalbaar, altijd op de zetel van BKPS.

6.2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag breng dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke inge­brekestelling een verwijlintrest gelijk aan 12% met zich mee, alsmede een forfaitair verhogingsbeding gelijk aan 10%, met een minimum van e 100,00.

Artikel 7 Toepasselijk recht bevoegde rechtbank

7.1. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.

7.2. De Rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van ge­schillen.

Artikel 8 Montage

8.1. De kosten van (de)montage niet begrepen in de prijs

8.2. Indien BKPS de (de)montage van een goed dient uit te voeren, zal de klant enerzijds zijn medewerking verlenen en desgevallend personeel en materiaal ter beschikking te stellen. De klant aanvaardt dat hij exclusief verantwoordelijk blijft voor het ter beschikking gestelde materiaal en personeel. BKPS zal geen enkele aan­sprakelijkheid dragen voor gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van de (de)montage en de klant aanvaardt dat wordt afgezien van elk verhaal lastens BKPS.

Artikel 9 Garanties

9.1. De garantieperiode die BKPS aanbiedt voor constructiefouten van nieuwe goederen is gelijk aan de ga­rantieperiode gewaarborgd door de fabrikant/producent. De garantie gaat in vanaf levering.

9.2. Tweedehands materiaal en verbruikbare goederen worden verkocht zonder garantie, behoudens ander­sluidend beding.

9.3. Elke garantie vervalt indien het materiaal of onderdelen ervan tijdens de garantieperiode zouden worden toevertrouwd aan derden voor gebruik, onderzoek, herstelling of vervanging. De garantie vervalt in geval van overdracht van het materiaal door de klant aan een derde. Elke vorm van garantie vervalt in geval van abnor­maal gebruik, niet-conform gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of onzorgvuldigheid.

9.4. Werkuren en kilometervergoeding vallen nooit onder garantie.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en einde overeenkomst

10.1. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur op de vervaldag, of wanneer de klant in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te leven, heeft BKPS de keuze om hetzij de gedwongen uitvoering van de over­eenkomst te vorderen, hetzij na ingebrekestelling en een termijn van 8 dagen, zich te beroepen op de van rechts­wege ontbinding van de overeenkomst op basis van onderhavig uitdrukkelijk ontbindend beding, onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien BKPS zich beroept op het uitdrukkelijk ontbindend beding, heeft zij het recht om het materiaal onmiddellijk terug te nemen, ongeacht waar het zich bevindt, op kosten van de klant. 10.2. Het verkochte materiaal (inclusief onderdelen, toebehoren, wisselstukken, enz.) blijft uitsluitend eigendom van BKPS zolang de klant niet is overgegaan tot volledige betaling van de factuur.

10.3. Zolang de klant nog facturen onbetaald laat, mag het materiaal niet vervreemd worden, in pand worden gegeven of op enige manier aan een derde in gebruik worden gegeven. Het is de klant tevens verboden het materiaal onroerend te maken door incorporatie of het te monteren op, te integreren in of op enige manier te vermengen met ander materiaal of andere roerende goederen.

10.4. BKPS heeft het recht om éénzijdig een einde te maken aan de overeenkomst in geval van nalatigheid bij het gebruik of onderhoud van het materiaal, overbelasting van het materiaal, noodzakelijke interventie teneinde het behoud van het materiaal te verzekeren, gebruik van het materiaal op een andere werf dan aangegeven en zonder toestemming van BKPS, en niet-betaling van de waarborgsom en/of facturen.

10.5. Indien de klant een bestelling annuleert, is er een schadevergoeding van minstens 20% verschuldigd, onverminderd het recht van BKPS om meer schadevergoeding te eisen, indien bewezen.

Artikel 11 Duur van de huur

11.1. Indien de huurder het materiaal zelf komt afhalen, neemt de huur een aanvang vanaf het ogenblik dat het materiaal ter beschikking wordt gesteld van de huurder. Indien BKPS het gehuurde materiaal bezorgt op een door de huurder opgegeven adres, neemt de huur een aanvang vanaf het ogenblik dat het materiaal wordt geleverd.

11.2. De huur neemt automatisch een einde bij het verstrijken van de huurtermijn, behoudens stilzwijgende verlenging.

11.3. Behoudens andersluidend beding is het de huurder die ertoe gehouden is het materiaal terug te brengen op het einde van de huurperiode. De huur neemt in dat geval een einde op het moment dat het gehuurde goed is terug gebracht in de filialen of magazijnen van BKPS tijdens de normale openingsuren.

11.4. Indien de huurder de duurtijd van het contract wenst te verlengen, zal de huurder tijdig voor het einde van de huur een schriftelijk verzoek richten aan BKPS, die zich het recht voorbehoudt om de verlenging te weigeren. 11.5. Indien de huurder nalaat het gehuurde materiaal tijdig terug te bezorgen, heeft BKPS het recht om de plaats waar het materiaal zich bevindt, te betreden en over te gaan tot het weghalen van het materiaal op kosten van de huurder, onverminderd het recht van BKPS op schadevergoeding.

11.6. De teruggave van het materiaal impliceert geenszins aanvaarding door BKPS van de staat waarin het materiaal zich bevindt.

11.7. Herstellingen uitgevoerd door BKPS tijdens de huurperiode schorten de huur niet op.

Artikel 12 Verplichtingen van de huurder

12.1. Het materiaal moet na de huur worden terugbezorgd in de staat waarin het zich bevond bij het begin van de huur.

12.2. Gedurende de huurperiode is de huurder uitsluitend verantwoordelijk voor de bewaring en het gebruik van het materiaal en voor alle risico’s die daar (on)rechtstreeks zouden kunnen uit voortvloeien. De huurder draagt deze verantwoordelijkheid tot op het ogenblik van effectieve teruggave van het materiaal.

12.3. De huurder verbindt zich ertoe om het materiaal te gebruiken als een goede huisvader en het materiaal te beschermen tegen slechte weersomstandigheden en tegen vrieskou.

12.4. De huurder dient het materiaal te verzekeren in en naast het verkeer en dient zich te schikken naar de geldende reglementering betreffende de verplichte verzekering voor gemotoriseerde voertuigen en aanhang­wagens.

12.5. De huurder verbindt zich ertoe om onmiddellijk elk defect, elke beschadiging en meer in het algemeen elk feit dat aanleiding kan geven tot een schending van het eigendomsrecht van BKPS, aan BKPS te signaleren. Bij diefstal dient de huurder BKPS onmiddellijk te verwittigen en aangifte te doen bij de politie. In geval van slechte werking van het materiaal of indien zich tijdens het gebruik een gebrek of een schadegeval zou manifesteren, is de huurder ertoe gehouden om onmiddellijk het gebruik van het materiaal te staken.

12.6. De huurder verbindt er zich toe om zelf geen herstellingen uit te voeren aan het materiaal.

12.7. De huurder verbindt er zich toe om het gehuurde materiaal niet naar het buitenland te verplaatsen zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BKPS.

12.8. De huurder verbindt zich ertoe om aan BKPS de plaats aan te duiden waar het gehuurde materiaal zich zal bevinden tijdens de huurperiode. BKPS heeft het recht om op elk moment toegang te krijgen tot die plaats voor controle en inspectie van het gehuurde materiaal.

Artikel 13 Prijzen

13.1. De dagprijzen zijn gebaseerd op het normaal gebruik van het verhuurde materiaal, exclusief BTW, onder­houdskosten, brandstof, olie, transport en verzekering. Indien het materiaal intensiever wordt gebruikt, wordt een meerprijs aangerekend.

13.2. Kosten betreffende verplaatsingen van personeel van BKPS van en naar de plaats van gebruik van het gehuurde materiaal, ongeacht de reden of oorzaak van interventie, zijn ten laste van de huurder, behoudens voor wat betreft kosten van periodiek onderhoud.

Artikel 14 Transport

14.1. Transport valt steeds ten laste van de huurder en is niet inbegrepen in de prijs.

14.2. Transport wordt steeds uitgevoerd op risico van de huurder, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, zelfs indien het materiaal door BKPS wordt geladen. De huurder dient te waken over de degelijke bevestiging en de deug­delijke verpakking.

Artikel 15 Waarborgsom

15.1. BKPS heeft het recht om voorafgaand aan elke verhuur aan de huurder een waarborgsom te eisen. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de huurprijs.

15.2. De huurder zal de waarborg betalen uiterlijk op het ogenblik van ontvangst van het materiaal.

15.3. Indien de klant de waarborg niet of laattijdig betaalt, heeft BKPS het recht om de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding, of de uitvoering op te schorten.

15.4. Bij het einde van de huur behoudt BKPS zich het recht voor om de betaalde waarborg te behouden en te compenseren met de eventueel nog te betalen huurprijs.

Artikel 16 Gebruik en onderhoud

16.1. De huurder staat in voor het dagelijks onderhoud van het materiaal en zorgt ervoor dat het materiaal in goede staat van werking wordt gehouden.

16.2. De huurder is ertoe gehouden om BKPS tijdig te informeren wanneer zich een onderhoud van een ge­huurde machine opdringt.

16.3. Onder normaal gebruik van het gehuurde materiaal verstaat men een maximaal gebruik van 8u per dag, 40u per week of 160u per maand. Indien de huurder intensiever gebruik wil maken van het materiaal, moet hij hiervoor het uitdrukkelijke voorafgaandelijk akkoord van BKPS bekomen, op straffe van zelf in te staan voor eventuele schade.

16.4. Voor elektrische toestellen en stroomgroepen is de huurder ertoe gehouden een aarding te voorzien en een differentiële beveiligingsschakelaar te plaatsen of een systeem met geluidssignaal en automatische inwerkingtre­ding.

Artikel 17 Eigendomsrechten

17.1. Het is de huurder niet toegelaten om het gehuurde materiaal te onderverhuren, te vervreemden of om bepaalde rechten die uit dit contract voortvloeien over te dragen, in pand te geven, ter beschikking te stellen van derden.

17.2. De huurder verbindt er zich toe om BKPS onmiddellijk te verwittigen indien een derde om het even welk recht zou laten gelden op het materiaal, op straffe zelf aansprakelijk te zijn voor de schade.

17.3. Het is de huurder niet toegelaten vermeldingen/reclame/logo van BKPS op het materiaal aangebracht te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.

Artikel 18 Schade en verplichte verzekering

18.1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal aangebracht tijdens de huurperiode.

18.2. Bepaalde schade is altijd ten laste van de huurder. Het betreft indirecte en lichamelijke schade, schade als gevolg van enig probleem dat verband houdt met brandstof en/of olie, schade als gevolg van slecht gebruik, nalatigheid of de Interventie van een derde.

18.4. Indien BKPS vaststelt dat er schade is aan het materiaal bij teruggave, zal zij de huurder hiervan verwittigen. 18.5. In geen enkel geval zal BKPS verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor lichamelijke schade die ver­oorzaakt worden door het gebruik van het verhuurde goed of materiële schade veroorzaakt tijdens het transport van de gehuurde goederen.

18.6. De huurder ontlast BKPS van elke aansprakelijkheid en doet afstand van elk verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen met betrekking tot de schade die veroorzaakt zou kunnen worden aan de huurder zelf, aan zijn per­soneel of aan derden door het materiaal of ter gelegenheid van het gebruik hiervan.

18.7. De huurder zal BKPS vrijwaren voor elk verhaal vanwege derden en hij verbindt er zich toe deze clausules te laten aanvaarden door zijn verschillende verzekeraars en in dit kader een afstand van verhaal te bekomen voor elke schade waarvoor zij zouden gehouden zijn tot vergoeding.

18.8. BKPS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij ongeval of voor welke andere schade ook veroor­zaakt door een gebrek te wijten aan een fout of gebrek in het materiaal.